SÚŤAŽ: Mikulášsky FairTrade balíček

Oriešky, ktoré plnia priania (nielen Popoluške), môžete tento rok na Mikuláša vyhrať aj vy! Stačí ak sa zapojíte do našej súťaže na facebookovej stránke SAMAY – Organic & Fair. Na troch z vás čakajú balíčky BIO férových orieškov a kávy, každý v hodnote 25 EUR. SAMAY výkupom orieškov a kávy v rámci systému FairTrade pomáha drobným farmárom plniť ich priania uživiť seba i svoju rodinu a žiť dôstojnejší život. Veríme, že pre ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby, je práve FairTrade (podobne ako boli tri oriešky pre Popolušku) symbolom nádeje na lepší život.

SAMAY SUTAZ Oriesky ktore plnia priania 

 

Pravidlá našej Mikulášskej súťaže na Facebooku nájdete dole a tiež v sekcii Poznámky na facebookovej stránke SAMAY – Organic & Fair.

 

FairTrade oriešky, ktoré plnia priania, môžete kúpiť aj v našom internetovom obchode:

samay.sk/eshop/bio-ferove-kesu-80g

samay.sk/eshop/bio-ferove-makadamy-80g

samay.sk/eshop/bio-ferove-mandle-80g

 

Viac o spravodlivom obchode - FairTrade sa môžete dočítať v našich článkoch: 

samay.sk/aktuality/fair-trade-bojuje-proti-chudobe

samay.sk/aktuality/oslavujeme-medzinarodny-den-kavy

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE “Mikulášsky FairTrade balíček”

(ďalej len „Súťaž“)

 

Štatút upravuje pravidlá a podmienky účasti na Súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. Tieto úplné pravidlá a podmienky Súťaže sú platné pre územie Slovenskej republiky.

 

1. Termín a miesto konania Súťaže

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 3.12.2019 do (vrátane) 6.12.2019 na facebookovej stránke SAMAY – Organic & Fair.

 

2. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Samay, s.r.o.
Sídlo: Dobšinského 14, 811 05 Bratislava
IČO: 35926902
DIČ: 2021979597
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 35356/B

 

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže


3.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a to prostredníctvom svojho facebookového profilu (ďalej len „Účastník").

 

3.2 Každý Účastník je povinný zúčastniť sa Súťaže výhradne prostredníctvom vlastného, osobného a autentického facebookového profilu. Účast v Súťaži prostredníctvom viacerých facebookových profilov či falošného profilu je zakázaná a povedie k vylúčeniu Účastníka zo Súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

 

4. Podmienky účasti v Súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený Účastník súťaže zodpovedal súťažnú otázku v komentári pod súťažným príspevkom. Výhercom Súťaže sa stávajú 3 vylosovaní Účastníci.

 

5. Výhra
Výhrou v Súťaži je balíček FairTrade produktov v hodnote 25 EUR (ďalej len “Balíček”):

 

a) produkty v Balíčku č.1, ktorý získava prvý Výherca - 2 x BIO Férové makadamy 80g, 1 x BIO Férové kešu 80g, 1 x BIO Férové mandle 80g, 1 x BIO Férové oriešky mix 80g, 1 x BIO Férová káva Espresso 200g

 

b) produkty v Balíčku č.2, ktorý získava druhý Výherca - 1 x BIO Férové makadamy 80g, 1 x BIO Férové kešu 80g, 2 x BIO Férové mandle 80g, 1 x BIO Férové oriešky mix 80g, 1 x BIO Férová káva Ethiopia 200g

 

c) produkty v Balíčku č.3, ktorý získava tretí Výherca - 1 x BIO Férové makadamy 80g, 1 x BIO Férové kešu 80g, 1 x BIO Férové mandle 80g, 2 x BIO Férové oriešky mix 80g, 1 x BIO Férová káva Colombia 200g

 

6. Určenie Výhercu a oboznámenie o výhre

6.1 Po uplynutí termínu trvania Súťaže, t.z. po uplynutí termínu od 3.12.2019 do 6.12.2019 najneskôr do 23:59 hod. CET, bude Výherca dňa 7.12.2019 vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených Účastníkov. Výhru (Balíček FairTrade produktov) získajú traja výhercovia. Maximálne množstvo výhry na jedného Účastníka Súťaže je 1 Balíček.

6.2 Oznámenie o troch výhercoch súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke SAMAY – Organic & Fair.

 

6.4 Ak Výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 

7. Odovzdanie výhry

 

7.1 Odovzdanie výhry bude dohadovať Organizátor s Výhercom najneskôr do dvoch týždňov po vyhlásení výsledkov Súťaže na facebookovej stránke SAMAY – Organic & Fair.

 

7.2 Termín a miesto pre odovzdanie výhry, ktorý bude stanovený Výhercom a potvrdený Organizátorom, je pevný a nie je možné ho meniť. V prípade neprevzatia výhry v dohodnutom termíne bude výhra zaslaná poštovou prepravou na adresu, ktorú Výherca poskytne Organizátorovi.

 

7.3 Výhry budú distribuované na základe úspešnej komunikácie Organizátora s Výhercom a na základe dodania kompletných kontaktných údajov Výhercu. Organizátor nezodpovedá za nemožnosť doručiť výhru Výhercovi.

 

8. Ďalšie podmienky Súťaže

 

8.1 Vymáhánie účasti či výhry v Súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako tak vyplácanie výhier v hotovosti alebo ich výmena za iné výhry.

 

8.2 Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

8.3 Účastník Súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rozsahu meno a priezvisko na facebookovej stránke Organizátora v rámci oznámenia výsledkov Súťaže.

 

8.4 V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel Súťaže, uvedených na facebookovej stránke Organizátora, a týchto úplných pravidiel v Štatúte Súťaže “Mikulášsky FairTrade balíček” (ďalej len “Štatút”), platí text týchto pravidiel v Štatúte.

 

9. Ochrana osobných údajov

 

9.1 Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník Organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a s Nariadením EP a Rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) v platnom znení v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa za účelom preverenia jeho platnej účasti v Súťaži, odovzdania výhry a pre ďalšie zasielanie noviniek od Organizátora Súťaže. Správcom a spracovateľom osobných údajov je Organizátor Súťaže.

 

9.2 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastníci Súťaže majú právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adrese sídla Organizátora, a majú tiež právo prístupu k údajom, ktoré sa ich týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu. Písomné odvolanie súhlasu je účinné v momente doručenia Organizátorovi. Odvolaním súhlasu zaniká účasť Účastníka v Súťaži a taktiež jeho nárok na výhru.

 

9.3 Účastník svojou účasťou v Súťaži ďalej vyjadruje súhlas s tým, že Organizátor je oprávnený poskytnuté kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa alebo číslo mobilného telefónu) použiť pre zasielanie noviniek Organizátora.

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Každý Účastník svojou účasťou v Súťaži potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

 

10.2 Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, či spravovaná Facebookom a nie je s Facebookom ani inak spojená.


V Bratislave, dňa 2.12.2019

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz