Obchodné podmienky

elektronického obchodu www.growfairly.sk

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti GROW.fairly, s.r.o., so sídlom Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, IČO: 35926902, IČDPH: SK2021979597, DIČ: 2021979597 (ďalej len “GROW.fairly”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou GROW.fairly ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorých je nákup tovaru cez internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.growfairly.sk.

1. Vlastnosti tovaru a ceny

1.1.Vlastnosti tovaru a ceny tovaru sú poskytnuté pri konkrétnom výrobku na stránke e-shopu www.growfairly.sk spoločnosti GROW.fairly, s.r.o.

2. Objednávka

2.1. Zmluva o kúpe tovaru sa uzatvára uskutočnením objednávky v e-shope. Pokiaľ nie je objednávka zaplatená, je možné ju stornovať telefonicky, prípadne e-mailom. Objednávka sa stáva záväznou po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára. Stáva sa platnou pri prijatí platby na účet GROW.fairly. Po prijatí platby na účet nie je možné objednávku stornovať. V takomto prípade zákazník postupuje podľa reklamačného poriadku.

3. Platba

3.1. Platbu je možné zrealizovať vopred, a to elektronickým prevodom na číslo účtu v tvare IBAN: SK35 1100 0000 0026 2652 1739, platobnými kartami prostredníctvom platobnej brány GoPay, prípadne neskôr zaplatiť zásielku dobierkou na pošte, alebo pri osobnom prevzatí zaplatiť kartou, prípadne v hotovosti.

3.2. Platbu za Kávové predplatné je možné zrealizovať systémom opakovanej platby (t.j. automatické strhávanie platieb z platobnej karty, tzv. reccuring payments). Ide o automatické strhávanie mesačnej platby za Kávové predplatné. Platba je fixná a strhávaná automaticky prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány spoločnosti GOPAY s.r.o. vždy k 15. dňu v mesiaci. Pri vzniku opakovanej platby zákazník súhlasí:

 • so založením a parametrami opakovanej platby

 • s uložením platobných údajov na strane platobnej brány GoPay.

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Tovar bude dodaný zmluvnou kuriérskou službou alebo na dobierku na adresu zákazníka do 5 pracovných dní od prijatia úhrady na účet GROW.fairly.

4.2. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

4.3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

4.4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo dodať kupujúcemu nový tovar.

4.5. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej alebo v dohodnutej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5. Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho

5.1. Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v objednávke, a v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania
 • vystaviť a doručiť daňový doklad.

5.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

5.3. V prípade, že objednaný druh tovaru nie je možné dodať, bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt alebo vrátenie peňazí.

5.4. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote, je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.

5.5. Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná.

5.6. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

6. Reklamácie

6.1. Reklamácie sú vybavované e-mailom na eshop@growfairly.sk.

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

6.3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.

6.4. Zákazník môže reklamovať a vrátiť tovar max. do 14 dní po jeho dodaní. Tovar je možné reklamovať, ak nezodpovedá kvalite alebo druhu objednaného tovaru.

6.5. Reklamácia sa vzťahuje na tovar vrátený v pôvodnom obale.

6.6. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava a to formou výmeny tovaru alebo vrátenia peňazí.

6.7. Spôsob vrátenia tovaru:

 • prostredníctvom kuriéra, osobne alebo poštou.

6.8. Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie:

 • pri platbe za objednávku prostredníctvom platobnej brány vrátime zákazníkom peniaze prostredníctvom platobnej brány,
 • pri platbe prevodom na účet vrátime zákazníkom peniaze na účet,
 • pri hotovostnej platbe vrátime zákazníkom hotovosť.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Zadaním objednávky kupujúci súhlasí s použitím osobných údajov spoločnosťou GROW.fairly, s.r.o. . Ochrana osobných údajov kupujúceho je upravená zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov). Informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov nájdete tu.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Všetky ustanovenia sú v súlade s právnym poriadkom Obchodného práva Slovenskej republiky.

8.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

9. Firemné údaje GROW.fairly, s.r.o., prevádzkovateľa elektronického obchodu www.growfairly.sk

Názov: GROW.fairly, s.r.o.

Adresa: Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35926902

IČDPH: SK2021979597

DIČ: 2021979597

IBAN: SK35 1100 0000 0026 2652 1739

Telefón: +421 911 444 902

E-mail: eshop@growfairly.sk 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz