Súťaž o Mikulášske FairTrade balíčky

Dnes k nám opäť zavítal Mikuláš a nechal nám tu balíčky chutných FairTrade dobrôt. Balíček s kávou a orieškovými čokoládkami v hodnote 21 EUR, môžu získať štyria z vás, ktorí sa zapoja do našej súťaže na Facebooku alebo Instagrame. Výkupom produktov v rámci systému Fair Trade (spravodlivý obchod) pomáhame farmárom v krajinách globálneho Juhu plniť ich priania uživiť seba i svoju rodinu a žiť dôstojnejší život. Pestovateľov vašich obľúbených exotických plodín ako sú káva, čaj či kakao môžete podporiť aj tým, že si kúpite produkty s označením Fairtrade v našom internetovom obchode samay.sk.

Pravidlá našej Mikulášskej súťaže na Facebooku a Instagrame nájdete dole v tomto článku.

Férové produkty si môžete kúpiť tu:

Viac o spravodlivom obchode – Fair Trade: 

Samay sutaz Mikulas 2021 

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE “Súťaž o Mikulášske FairTrade balíčky”
(ďalej len „Súťaž“)
 
Štatút upravuje pravidlá a podmienky účasti na Súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. Tieto úplné pravidlá a podmienky Súťaže sú platné pre územie Slovenskej republiky.
 
1. Termín a miesto konania Súťaže
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 06.12.2021 do (vrátane) 12.12.2021 na facebookovej stránke SAMAY – Organic & Fair a na oficiálnom instagramovom profile SAMAY – Organic & Fair.
 
2. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Samay, s.r.o.
Sídlo: Dobšinského 14, 811 05 Bratislava
IČO: 35926902
DIČ: 2021979597
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 35356/B
 
3. Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

3.1 Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov (fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom zákonného zástupcu), ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a to prostredníctvom svojho facebookového alebo instagramového profilu (ďalej len „Účastník").
 
3.2 Každý Účastník je povinný zúčastniť sa Súťaže výhradne prostredníctvom vlastného, osobného a autentického facebookového a/alebo instagramového profilu. Účast v Súťaži prostredníctvom viacerých facebookových / instagramových profilov či falošného profilu je zakázaná a povedie k vylúčeniu Účastníka zo Súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.
 
4. Podmienky účasti v Súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený Účastník súťaže zodpovedal súťažnú otázku v komentári pod súťažným príspevkom. Výhercami Súťaže sa stávajú 2 vylosovaní Účastníci spomedzi komentujúcich na Facebooku a 2 vylosovaní Účastníci spomedzi komentujúcich na Instagrame.
 
5. Výhra
Výhrou v Súťaži je 4 x FairTrade balíček produktov v hodnote 21 EUR (ďalej len “Balíček”). Každý zo štyroch Balíčkov obsahuje nasledujúce produkty: 1 x BIO Férová káva Peru 200g, 1 x BIO Čokoláda mliečna Macadamia G.Nuss 70g a 5 x BIO čokoláda Nutting Hills 25g.
 
6. Určenie Výhercu a oboznámenie o výhre
6.1 Po uplynutí termínu trvania Súťaže, t.z. po uplynutí termínu od 06.12.2021 do 12.12.2021 23:59 hod. CET, bude Výherca v priebehu dňa 13.12.2021 vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených Účastníkov. Výhru (Balíček FairTrade produktov) získajú dvaja Výhercovia na Facebooku a dvaja Výhercovia na Instagrame. Maximálne množstvo výhry na jedného Účastníka Súťaže je 1 Balíček.
 
6.2 Oznámenie o štyroch Výhercoch súťaže bude zverejnené na facebookovej stránke a instagramovom profile SAMAY – Organic & Fair.
 
6.4 Ak Výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 
7. Odovzdanie výhry
 
7.1 Odovzdanie výhry bude dohadovať Organizátor s Výhercom najneskôr do dvoch týždňov po vyhlásení výsledkov Súťaže na facebookovej stránke a instagramovom profile SAMAY – Organic & Fair.
 
7.2 Termín a miesto pre odovzdanie výhry, ktorý bude stanovený Výhercom a potvrdený Organizátorom, je pevný a nie je možné ho meniť. V prípade neprevzatia výhry v dohodnutom termíne bude výhra zaslaná poštovou prepravou na adresu, ktorú Výherca poskytne Organizátorovi.
 
7.3 Výhry budú distribuované na základe úspešnej komunikácie Organizátora s Výhercom a na základe dodania kompletných kontaktných údajov Výhercu. Organizátor nezodpovedá za nemožnosť doručiť výhru Výhercovi.
 
8. Ďalšie podmienky Súťaže
 
8.1 Vymáhánie účasti či výhry v Súťaži súdnou cestou je vylúčené, rovnako tak vyplácanie výhier v hotovosti alebo ich výmena za iné výhry.
 
8.2 Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník súhlas s pravidlami a podmienkami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 
8.3 Účastník Súťaže súhlasí so zverejnením svojho mena v rozsahu meno a priezvisko na facebookovej stránke a instagramovom profile Organizátora v rámci oznámenia výsledkov Súťaže.
 
8.4 V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel Súťaže, uvedených na facebookovej stránke a instagramovom profile Organizátora, a týchto úplných pravidiel v Štatúte Súťaže “Súťaž o Mikulášske FairTrade balíčky” (ďalej len “Štatút”), platí text týchto pravidiel v Štatúte.
 
9. Ochrana osobných údajov
 
9.1 Účasťou v Súťaži vyjadruje Účastník Organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a s Nariadením EP a Rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) v platnom znení v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa za účelom preverenia jeho platnej účasti v Súťaži, odovzdania výhry a pre ďalšie zasielanie noviniek od Organizátora Súťaže. Správcom a spracovateľom osobných údajov je Organizátor Súťaže.
 
9.2 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Účastníci Súťaže majú právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adrese sídla Organizátora, a majú tiež právo prístupu k údajom, ktoré sa ich týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu. Písomné odvolanie súhlasu je účinné v momente doručenia Organizátorovi. Odvolaním súhlasu zaniká účasť Účastníka v Súťaži a taktiež jeho nárok na výhru.
 
9.3 Účastník svojou účasťou v Súťaži ďalej vyjadruje súhlas s tým, že Organizátor je oprávnený poskytnuté kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa alebo číslo mobilného telefónu) použiť pre zasielanie noviniek Organizátora.
 
10. Záverečné ustanovenia
10.1 Každý Účastník svojou účasťou v Súťaži potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
 
10.2 Organizátor súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, či spravovaná Facebookom a nie je s Facebookom ani inak spojená.

V Bratislave, dňa 06.12.2021
 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz